SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Toplum ve Çevremiz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yarattığımız katma değerle ülkemizin gelişimine ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlarken, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek olmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz.

Hayaller Bilgi İster

Fırsat eşitliğini odağımıza alırken Ar-Ge ve inovasyondaki gücümüzü gelecek nesillerin hizmetine sunmak hedefiyle, Young Guru Academy ve Twin iş birliğiyle “Hayaller Bilgi İster” projesini başlattık. 

Türkiye’nin gelişmiş teknolojiler üreten ve bunları dünyaya yayan bir ülke konumuna gelmesi için faaliyet alanımızda yürüttüğümüz çalışmaları sürdürülebilirlik yaklaşımımızla ele aldığımız sosyal sorumluluk projelerine de yansıtarak, “Hayaller Bilgi İster” ile Açık İnovasyon yaklaşımını gençlere ve çocuklara yayıyoruz; sosyal inovasyona öncülük ediyoruz.  Sosyal Sorumluluk 4.0 modelinin öncüsü bu projenin en fark yaratan özelliklerinden biri de Ford Otosan’ın teknolojik anlamda güçlü yanlarının topluma değer katacak bir vizyonla harekete geçirilmesidir.


Özellikle yeni teknolojilere erişimi olmayan çocuklara sensörler, kodlama, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak sorun çözme becerisi kazandırmayı hedeflediğimiz “Hayaller Bilgi İster” projesinin ilk etabında okullara temel sensör teknolojisi ile otonom sürüş özelliğine sahip programlanabilir araç setleri göndereceğiz. Çocukların, araç setlerinde hazır olarak sunulan deneyleri çözerek ya da kendi deneylerini oluşturarak teknoloji ile yapabilecekleri hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanıyoruz. 

Projenin ikinci etabında çocuklarla paylaşacağımız “Yapay Zeka Destekli Otonom Araç Seti” F-Vision yaklaşımımızı daha somut olarak gösteriyor. Set içerisinde temel görüntü tanıma algoritmaları, blok kodlama ile yapay zeka model denemeleri, yeni yapay zeka modellerinin eğitimi ve kurulumu, yapay zeka kullanım senaryoları ile yeni problemler yer alıyor. Proje kapsamında 3 yılda toplam 500 okula otonom ve yapay zeka araç setleri ulaştırılacak. 

Çevre Yönetimi

Çevreyi değerli bir hazine olarak görüyor, gelecek nesiller için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir gelişimimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz çevreci üretim anlayışımız doğrultusunda ürünlerimizde olduğu gibi üretim süreçlerimizde de çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz. Bu bağlamda enerji, sera gazı ve hava emisyonları konularının yanı sıra su, sorumlu malzeme tüketimi, atık yönetimi ve biyoçeşitlilik gibi konularda çevreci ve verimli üretimin geliştirilerek, olumsuz etkilerinin düşürülmesini hedefliyoruz.

Çevre yönetim anlayışımızın temelini Ford Otosan Çevre ve Enerji Politikası'nda belirtilen ilkeler oluşturmaktadır. Koç Holding Çevre ve Enerji Politikası, şirket hedeflerimiz, Ford Motor Company Çevre Politika Mektubu şartları ve uluslararası standartlarla uyumlu olan Ford Otosan Çevre Politikası tüm faaliyetlerimiz için bağlayıcıdır. Diğer taraftan çalışanlar, tedarikçi, müteahhit ve ilgili diğer iş ortaklarımızdan da operasyonlarında Ford Otosan Çevre ve Enerji Politikası’na uyumlu davranışlar bekliyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çevre eğitimi uygulamalarıyla hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın çevre yönetim yeteneklerini geliştiriyoruz hem de toplumun geniş kesimlerinde çevre bilincini artırmaya çalışıyoruz.

Enerji ve İklim

Fiziki çevrenin yanı sıra sosyal ve ekonomik yaşamda riskler oluşturma potansiyeline sahip olan iklim değişikliği günümüzün en önemli küresel sorunlarından biridir. Enerji ihtiyacı ve sera gazı emisyonlarının yükseliş trendi göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliğinin çok daha büyük riskler oluşturma potansiyeline sahip olduğunu öngörebiliyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını sadece gelecekte yaşam kalitemizi artıracak ya da risklerin bertarafı için bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda operasyonel maliyetlerin azaltılması, geleceğin ekonomik yaşamında rekabet avantajı sağlanması için önemli bir yöntem olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada Ford Motor Company ve Koç Topluluğu’nun yayınladığı İklim Değişikliği Stratejileri çalışmalarımızı yönlendiren izleklerdir. Enerji verimliliği ve sera gazları emisyonlarının azaltılması çalışmaları iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerimizin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmalar bir yandan emisyon miktarını azaltırken diğer yandan da sağladığı maliyet avantajıyla rekabet gücümüze destek olmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliğini sürekli bir iyileştirme alanı olarak görerek faaliyetlerimizin her sürecinde iyileştirici proje faaliyetleri yürütüyoruz.

Sera gazları gibi üretim sürecimizde oluşan tüm diğer hava emisyon değerleri de kontrol ve iyileştirme çalışmalarımız kapsamında bulunmaktadır. Bütün üretim lokasyonlarında hava emisyon değerlerini yasal izinlerde belirtilen periyodlarda ölçüyor ve limit değerlerin çok altında tutuyoruz.

Yeşil Tasarım

Ürün tasarım süreçleriyle birlikte ürün ya da süreçlerin çevresel etkilerinin azaltılması çabalarımızı başlatıyoruz. Ford Otosan Yeni Proje Çevre ve Enerji Açılarından Gözden Geçirilmesi Prosedürü ile ürün ya da projelerimizin enerji yoğunluklarını ve çevresel etkilerini yeşil tasarım mantığı çerçevesinde değerlendiriyoruz. Tasarımlarımızın doğal kaynakların, ekolojik ortamın, biyoçeşitliliğin, iklimin, hava ve su kalitesinin, toprak ve ormanların korunmasına, enerji, su ve malzemelerin tasarruflu kullanımına hizmet etmesini sağlıyoruz. İncelemelerimizde belirlenen bu kriterler açısından herhangi bir risk unsuruna rastlandığında alternatif bir proje ve ürün tasarım uygulamasına geçiyoruz. Aynı süreci projelerimizin kabul ve devreye alma aşamalarında da uyguluyoruz.

Ford Otosan olarak ürünlerimizin sorumlu bir şekilde üretilmesini, taşınmasını ve kullanılmasını teşvik etme konusunda kararlıyız. Bu sebeple kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili Avrupa Birliği yönetmeliği olan REACH(Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals)'in temel amaçlarını destekliyoruz.

Mevcut izin listesinde yer alan “Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC'ler)” ile ilgili olmasından dolayı EC 1907/2006 yönetmeliğinin 33 (1) maddesini özellikle destekliyoruz. Bir üründe bu maddeler varsa, bunların güvenli kullanımını garanti etmek önem arz etmektedir. Bu nedenle söz konusu yönetmeliğin, müşterilerin uygun risk yönetimi önlemlerini almasını sağlamak için tasarlandığını kabul ediyoruz.