SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Toplum ve Çevremiz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yarattığımız katma değerle ülkemizin gelişimine ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlarken, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek olmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz.

Hayaller Bilgi İster

Fırsat eşitliğini odağımıza alırken Ar-Ge ve inovasyondaki gücümüzü gelecek nesillerin hizmetine sunmak hedefiyle, Young Guru Academy ve Twin iş birliğiyle “Hayaller Bilgi İster” projesini başlattık. 

Türkiye’nin gelişmiş teknolojiler üreten ve bunları dünyaya yayan bir ülke konumuna gelmesi için faaliyet alanımızda yürüttüğümüz çalışmaları sürdürülebilirlik yaklaşımımızla ele aldığımız sosyal sorumluluk projelerine de yansıtarak, “Hayaller Bilgi İster” ile Açık İnovasyon yaklaşımını gençlere ve çocuklara yayıyoruz; sosyal inovasyona öncülük ediyoruz.  Sosyal Sorumluluk 4.0 modelinin öncüsü bu projenin en fark yaratan özelliklerinden biri de Ford Otosan’ın teknolojik anlamda güçlü yanlarının topluma değer katacak bir vizyonla harekete geçirilmesidir.


Özellikle yeni teknolojilere erişimi olmayan çocuklara sensörler, kodlama, yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak sorun çözme becerisi kazandırmayı hedeflediğimiz “Hayaller Bilgi İster” projesinin ilk etabında okullara temel sensör teknolojisi ile otonom sürüş özelliğine sahip programlanabilir araç setleri göndereceğiz. Çocukların, araç setlerinde hazır olarak sunulan deneyleri çözerek ya da kendi deneylerini oluşturarak teknoloji ile yapabilecekleri hakkında farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz. 

Projenin ikinci etabında çocuklarla paylaşacağımız “Yapay Zeka Destekli Otonom Araç Seti” F-Vision yaklaşımımızı daha somut olarak gösteriyor. Set içerisinde temel görüntü tanıma algoritmaları, blok kodlama ile yapay zeka model denemeleri, yeni yapay zeka modellerinin eğitimi ve kurulumu, yapay zeka kullanım senaryoları ile yeni problemler yer alıyor. Proje kapsamında 3 yılda toplam 500 okula otonom ve yapay zeka araç setleri ulaştırılacak. 

Çevre Yönetimi

Çevreyi değerli bir hazine olarak görüyor, gelecek nesiller için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir gelişimimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz çevreci üretim anlayışımız doğrultusunda ürünlerimizde olduğu gibi üretim süreçlerimizde de çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz. Bu bağlamda enerji, sera gazı ve hava emisyonları konularının yanı sıra su, sorumlu malzeme tüketimi, atık yönetimi ve biyoçeşitlilik gibi konularda çevreci ve verimli üretimin geliştirilerek, olumsuz etkilerinin düşürülmesini hedefliyoruz.

Çevre yönetim anlayışımızın temelini Ford Otosan Çevre ve Enerji Politikası'nda belirtilen ilkeler oluşturmaktadır. Koç Holding Çevre ve Enerji Politikası, şirket hedeflerimiz, Ford Motor Company Çevre Politika Mektubu şartları ve uluslararası standartlarla uyumlu olan Ford Otosan Çevre Politikası tüm faaliyetlerimiz için bağlayıcıdır. Diğer taraftan çalışanlar, tedarikçi, müteahhit ve ilgili diğer iş ortaklarımızdan da operasyonlarında Ford Otosan Çevre ve Enerji Politikası’na uyumlu davranışlar bekliyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çevre eğitimi uygulamalarıyla hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın çevre yönetim yeteneklerini geliştiriyoruz hem de toplumun geniş kesimlerinde çevre bilincini artırmaya çalışıyoruz.

Ford Otosan, iç karbon fiyatlandırması süreçlerinin olası finansal riskler üzerine etkilerini hesaplamak için dış danışmanlarla çalışmıştır. 2023 yılı için en düşük ortalama karbon fiyatı 11 $/ton CO2e, en yüksek ise 96,30 $/ton CO2e olarak belirlenmiştir.

Enerji ve İklim

Fiziki çevrenin yanı sıra sosyal ve ekonomik yaşamda riskler oluşturma potansiyeline sahip olan iklim değişikliği günümüzün en önemli küresel sorunlarından biridir. Enerji ihtiyacı ve sera gazı emisyonlarının yükseliş trendi göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliğinin çok daha büyük riskler oluşturma potansiyeline sahip olduğunu öngörebiliyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını sadece gelecekte yaşam kalitemizi artıracak ya da risklerin bertarafı için bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda operasyonel maliyetlerin azaltılması, geleceğin ekonomik yaşamında rekabet avantajı sağlanması için önemli bir yöntem olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada Ford Motor Company ve Koç Topluluğu’nun yayınladığı İklim Değişikliği Stratejileri çalışmalarımızı yönlendiren izleklerdir. Enerji verimliliği ve sera gazları emisyonlarının azaltılması çalışmaları iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerimizin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmalar bir yandan emisyon miktarını azaltırken diğer yandan da sağladığı maliyet avantajıyla rekabet gücümüze destek olmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliğini sürekli bir iyileştirme alanı olarak görerek faaliyetlerimizin her sürecinde iyileştirici proje faaliyetleri yürütüyoruz.

Sera gazları gibi üretim sürecimizde oluşan tüm diğer hava emisyon değerleri de kontrol ve iyileştirme çalışmalarımız kapsamında bulunmaktadır. Bütün üretim lokasyonlarında hava emisyon değerlerini yasal izinlerde belirtilen periyodlarda ölçüyor ve limit değerlerin çok altında tutuyoruz.

Yeşil Tasarım

Ürün tasarım süreçleriyle birlikte ürün ya da süreçlerin çevresel etkilerinin azaltılması çabalarımızı başlatıyoruz. Ford Otosan Yeni Proje Çevre ve Enerji Açılarından Gözden Geçirilmesi Prosedürü ile ürün ya da projelerimizin enerji yoğunluklarını ve çevresel etkilerini yeşil tasarım mantığı çerçevesinde değerlendiriyoruz. Tasarımlarımızın doğal kaynakların, ekolojik ortamın, biyoçeşitliliğin, iklimin, hava ve su kalitesinin, toprak ve ormanların korunmasına, enerji, su ve malzemelerin tasarruflu kullanımına hizmet etmesini sağlıyoruz. İncelemelerimizde belirlenen bu kriterler açısından herhangi bir risk unsuruna rastlandığında alternatif bir proje ve ürün tasarım uygulamasına geçiyoruz. Aynı süreci projelerimizin kabul ve devreye alma aşamalarında da uyguluyoruz.

Ford Otosan olarak ürünlerimizin sorumlu bir şekilde üretilmesini, taşınmasını ve kullanılmasını teşvik etme konusunda kararlıyız. Bu sebeple kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili Avrupa Birliği yönetmeliği olan REACH(Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals)'in temel amaçlarını destekliyoruz.

Ford Otosan yeniden üretim “ remanufacturing“ yöntemi ile ürünleri yenilemeyi, ekonomik ömürlerini uzatmayı, kaynak ve enerjinin korunmasını sağlamayı hedeflemektedir. Sıfırdan üretim yöntemleri yerine yeniden üretim uygulamalarının tercih edilmesi durumunda, araçlarda kullanılan yedek parçaların ilişkili sera gazı (GHG) emisyonları önemli miktarda azaltılabilmektedir. Ayrıca yeniden üretim otomotiv bileşenlerini tekrardan kullanarak ilgili hammaddelerden yeni ürünler üretmeye göre oluşabilecek atık akışını azaltmaya yardımcı ve daha az kirliliğe neden olmaktadır. Böylece Ford OTOSAN’ın net sıfıra ulaşmak için çizmiş olduğu yol haritası kapsamında, tedarikçi ve üreticilerin döngüsel ekonomiye katkıda bulunmalarına ve daha düşük maliyetli çevre dostu ürünleri kullanıcıya ulaştırmalarına yardımcı olunur. Yeniden üretim yöntemi ile Ford OTOSAN binek ve ticari araçları baz alınarak, 21 farklı parçanın yıllık hacimde ilgili parça üzerinden yaklaşık emisyon kazanım değerleri hesaplanmıştır. Ford OTOSAN’da yıllık hacimde 5286 adet parça için yaklaşık 160 tonluk emisyon kazanımı elde edilmiştir. Ayrıca yeniden üretim yöntemi ile 2021 yılı içerisinde ₺31.576.054,84 kazanç sağlanmıştır.

Ford Otosan, ağır hizmet araçları için gerçek dünya yol ölçümlü CO2 emisyonları ile VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) beyanlarının karşılaştırılmasını ölçmek ve raporlamak için VTP prosedürünü kullanmaktadır. Hafif ticari ve yolcu araçları için ise CO2 emisyonları ve beyanlarının karşılaştırılması için COP prosedürlerini uygulamaktadır. VTP (Verification Testing Procedure) ve COP (Conformity of Production) süreçlerine ek olarak, bağlantılı araç ağı sistemine sahip tüm F-MAX uzun yol kamyonu araçlarının gerçek dünya yakıt tüketimi, VECTO beyanlarıyla karşılaştırılmaktadır.

Ford Otosan, her yıl ömrünü tamamlamış araç beyanı raporunu izleyerek araçların yaşam sonu sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu rapor, ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen atıkların yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf oranlarını değerlendirir ve raporlar. 2023 yılı raporuna göre, on bir adet Ford aracı kayıttan çıkarılmış ve uygun şekilde bertaraf edilmiştir, bu yılın toplam yeniden kullanım ve geri kazanım oranı %97.45 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, 2022 yılında 4 adet Ford araç kayıttan çıkarılmış ve bu araçlar için uygun bertaraf işlemleri gerçekleştirilmiştir, yeniden kullanım ve geri kazanım oranı %97,54 olarak belirlenmiştir; 2021 yılında 4 araç kaydedilmiş ve geri kazanım oranı %98,01 olarak raporlanmıştır. 2020 yılında 25 araç ve %97,13, 2019 yılında 40 araç ve %96,95, 2018 yılında ise 567 araç ve %83,92 oranında geri kazanım sağlandığı rapor edilmiştir.

Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz.