SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Toplum ve Çevremiz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yarattığımız katma değerle ülkemizin gelişimine ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlarken, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına destek olmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz.

Bal Arıları Mühendis Oluyor!

Koç Topluluğu’nun Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum Projesi kapsamında 2015 yılında Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi’ni başlattık. Bal Arıları Mühendis Oluyor, kadının ve erkeğin iş yaşamında eşit temsili hayali ile ortaya çıkmış bir sosyal sorumluluk projesidir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği işbirliğiyle yürüttüğümüz projenin temel amacı, kız öğrencilerin meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından çıkarak, kendilerine uygun görülen geleneksel mesleklerin dışında kalan ve becerilerine uygun meslekleri seçmeleri konusunda farkındalık yaratmaktır. Mühendislik mesleğine yönelen kız öğrenci sayısının artmasıyla sektörümüzde nitelikli kadın istihdamının da artacağını öngörüyoruz.

Proje kapsamında Türkiye’nin 81 iline ulaşarak her ilde bir okulda 9. veya 10. sınıf öğrencilerine yönelik toplumsal cinsiyet farkındalığı programları yürütmeyi hedefliyoruz. Projenin saha uygulaması, Uçan Süpürge Toplumsal Cinsiyet uzmanları, Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık uzmanları ve Ford Otosan gönüllü mühendisi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Ford bayileri destekleriyle yürütülüyor. Proje kapsamında verilen eğitimlerle meslek seçimi hakkında farkındalık yaratarak, kadın ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemine vurgu yapmayı ve mühendislik mesleğini seçen kız öğrenci oranını artırmayı hedefliyoruz.

Çevre Yönetimi

Çevreyi değerli bir hazine olarak görüyor, gelecek nesiller için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir gelişimimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz çevreci üretim anlayışımız doğrultusunda ürünlerimizde olduğu gibi üretim süreçlerimizde de çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz. Bu bağlamda enerji, sera gazı ve hava emisyonları konularının yanı sıra su, sorumlu malzeme tüketimi, atık yönetimi ve biyoçeşitlilik gibi konularda çevreci ve verimli üretimin geliştirilerek, olumsuz etkilerinin düşürülmesini hedefliyoruz.

Çevre yönetim anlayışımızın temelini Ford Otosan Çevre ve Enerji Politikası'nda belirtilen ilkeler oluşturmaktadır. Koç Holding Çevre ve Enerji Politikası, şirket hedeflerimiz, Ford Motor Company Çevre Politika Mektubu şartları ve uluslararası standartlarla uyumlu olan Ford Otosan Çevre Politikası tüm faaliyetlerimiz için bağlayıcıdır. Diğer taraftan çalışanlar, tedarikçi, müteahhit ve ilgili diğer iş ortaklarımızdan da operasyonlarında Ford Otosan Çevre ve Enerji Politikası’na uyumlu davranışlar bekliyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çevre eğitimi uygulamalarıyla hem çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın çevre yönetim yeteneklerini geliştiriyoruz hem de toplumun geniş kesimlerinde çevre bilincini artırmaya çalışıyoruz.

Enerji ve İklim

Fiziki çevrenin yanı sıra sosyal ve ekonomik yaşamda riskler oluşturma potansiyeline sahip olan iklim değişikliği günümüzün en önemli küresel sorunlarından biridir. Enerji ihtiyacı ve sera gazı emisyonlarının yükseliş trendi göz önünde bulundurulduğunda iklim değişikliğinin çok daha büyük riskler oluşturma potansiyeline sahip olduğunu öngörebiliyoruz.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını sadece gelecekte yaşam kalitemizi artıracak ya da risklerin bertarafı için bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda operasyonel maliyetlerin azaltılması, geleceğin ekonomik yaşamında rekabet avantajı sağlanması için önemli bir yöntem olarak değerlendiriyoruz. Bu noktada Ford Motor Company ve Koç Topluluğu’nun yayınladığı İklim Değişikliği Stratejileri çalışmalarımızı yönlendiren izleklerdir. Enerji verimliliği ve sera gazları emisyonlarının azaltılması çalışmaları iklim değişikliğiyle mücadele faaliyetlerimizin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmalar bir yandan emisyon miktarını azaltırken diğer yandan da sağladığı maliyet avantajıyla rekabet gücümüze destek olmaktadır. Bu nedenle enerji verimliliğini sürekli bir iyileştirme alanı olarak görerek faaliyetlerimizin her sürecinde iyileştirici proje faaliyetleri yürütüyoruz.

Sera gazları gibi üretim sürecimizde oluşan tüm diğer hava emisyon değerleri de kontrol ve iyileştirme çalışmalarımız kapsamında bulunmaktadır. Bütün üretim lokasyonlarında hava emisyon değerlerini yasal izinlerde belirtilen periyodlarda ölçüyor ve limit değerlerin çok altında tutuyoruz.

Yeşil Tasarım

Ürün tasarım süreçleriyle birlikte ürün ya da süreçlerin çevresel etkilerinin azaltılması çabalarımızı başlatıyoruz. Ford Otosan Yeni Proje Çevre ve Enerji Açılarından Gözden Geçirilmesi Prosedürü ile ürün ya da projelerimizin enerji yoğunluklarını ve çevresel etkilerini yeşil tasarım mantığı çerçevesinde değerlendiriyoruz. Tasarımlarımızın doğal kaynakların, ekolojik ortamın, biyoçeşitliliğin, iklimin, hava ve su kalitesinin, toprak ve ormanların korunmasına, enerji, su ve malzemelerin tasarruflu kullanımına hizmet etmesini sağlıyoruz. İncelemelerimizde belirlenen bu kriterler açısından herhangi bir risk unsuruna rastlandığında alternatif bir proje ve ürün tasarım uygulamasına geçiyoruz. Aynı süreci projelerimizin kabul ve devreye alma aşamalarında da uyguluyoruz.